User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

דילוג עד נקודת תוכן דף

קורס מבוא לפסיכולוגיה ניסויית ותעשייתית שנה"ל 2022


קורס מסוג סופי-הרצאה+תרגול     מרצה הקורס : ד"ר אגוזי לליב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:00  13:50  ד"ר אגוזי לליב  מפ"ט אולם כנסים

קורס מסוג תרגול     מרצה הקורס : ד"ר אגוזי לליב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:00  14:50  ד"ר אגוזי לליב  מפ"ט אולם כנסים