User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

דילוג עד נקודת תוכן דף

קורס יזמות ועסקים בעולם גלובלי רב תרבותי שנה"ל 2022


קורס מסוג סופי-הרצאה     מרצה הקורס : מר ניר אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:00  14:50  מר ניר אייל  מרכז החדשנות והיזמות