User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
מר דביר זהר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דביר זהר Lecturer WebSite
מר דוידוביץ מאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דוידוביץ מאיר Lecturer WebSite
מר דוידי רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דוידי רועי Lecturer WebSite
ד"ר דוראל לאה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דוראל לאה Lecturer WebSite
ד"ר דינאי אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דינאי אורן Lecturer WebSite
ד"ר דינאי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דינאי יהודה Lecturer WebSite
גב' דנאי מנוחין יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' דנאי מנוחין יעל Lecturer WebSite
מר דניאל חזי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דניאל חזי Lecturer WebSite
מר דנינו רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דנינו רועי Lecturer WebSite
ד"ר דר שאול חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דר שאול Lecturer WebSite
ד"ר דרורי אלון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר דרורי אלון Lecturer WebSite
מר דרסלר נווה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר דרסלר נווה Lecturer WebSite