User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות אתר המרצה Lecturer ebSite
ד"ר יבור ינון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יבור ינון Lecturer WebSite
מר יגר ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יגר ירון Lecturer WebSite
גב' יודקוביץ רוני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יודקוביץ רוני Lecturer WebSite
ד"ר יוסיפוף אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יוסיפוף אברהם Lecturer WebSite
ד"ר יוסף יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יוסף יצחק Lecturer WebSite
מר יזרעאילוב עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר יזרעאילוב עופר Lecturer WebSite
ד"ר ילוב הנדזל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר ילוב הנדזל שרון Lecturer WebSite
ד"ר יניב שרית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יניב שרית Lecturer WebSite
גב' יעקובוב רבקה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה גב' יעקובוב רבקה Lecturer WebSite
ד"ר יצחק אליהו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה ד"ר יצחק אליהו Lecturer WebSite
מר ירדני גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות אתר המרצה מר ירדני גיל Lecturer WebSite