User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
רישום לתואר ראשון 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
יום פתוח-רישום לתואר ראשון 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר ראשון 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר ראשון - יום מתעניינים מרץ 2022 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
הצהרה 0.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום בדרך להנדסה 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר שני 300.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר ראשון-רשימת המתנה 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
רישום לתואר שני - יום מתעניינים מרץ 2022 150.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה